Intentie In Beweging
Mindfulness & Natuur - Hartcoherentie - Zhineg Qigong

Algemene voorwaarden    Intentie-In-Beweging Mindfulness en Hartcoherentie Training

Versie februari 2022
1) Algemeen
Intentie in Beweging is een praktijk voor cursussen, workshops en Mindfulness trainingen. Intentie-In-Beweging is opgericht door Christianne Joosten gevestigd in Uden. Intentie-In-Beweging richt zich op het trainen van volwassenen en ouderen, begeleiden van individuen of groepen en het geven van trainingen of workshops aan volwassenen en ouderen op het vlak van Mindfulness en Hartcoherentie Training.
2) Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Intentie-In-Beweging en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens een eerste afspraak zal Intentie-In-Beweging wijzen op de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarde. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de afspraken op schrift zijn vastgesteld door Intentie-In-Beweging en door klant zijn ondertekend. Of een overeenkomst komt tot stand wanneer de mondeling gemaakte afspraken per mail aan opdrachtgever bevestigd en akkoord verklaard wordt.
3) Verhindering
Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, dit kan per mail of telefonisch. Mogelijk wordt de telefoon niet opgenomen. U kunt uw bericht dan inspreken op de voicemail of een tekstbericht sturen per telefoon.
4) Tarieven
De tarieven staan vermeld op de pagina van de website van Intentie-In-Beweging (www. Intentie-In-Beweging.nl) of zijn op te vragen bij Christianne Joosten. Alle bedragen zijn inclusief BTW. Tariefswijzigingen worden minimaal 1 maand vooraf aangekondigd.
Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Tijdsbesteding vanaf 15 minuten wordt geregistreerd en in rekening gebracht. Indien nodig wordt een afspraak ingepland. Intentie-In-Beweging kan ingeschakeld worden zonder verwijzing van een (huis)arts en wordt dan meestal niet vergoed door de zorgverzekering.
Vraag uw zorgverzekeraar naar de voorwaarden bij de vergoeding van de MBCT Mindfulness Training, daar deze onder bepaalde voorwaarden door een aantal zorgverzekeraars wordt vergoed. Sessies kunnen ook bekostigd worden door de werkgever. De kosten kun je opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.
5) Betalingsvoorwaarden
Voor de betaling ontvangt u een factuur. De klant of opdrachtgever verplicht zich de betaling binnen 14 dagen na de factuurdatum in volledigheid over te maken naar de rekening van Intentie-In-Beweging. In sommige gevallen wordt er een vervaldatum vermeld.
Wanneer de zorgverzekeraar de Mindfulness training vergoedt, wordt de factuur achteraf gestuurd, vanwege de voorwaarden die de zorgverzekeraar stelt. Wanneer tussentijds de Mindfulness training wordt afgebroken, wordt 2/3  van de trainingskosten in rekening gebracht, en 25 euro voor het Mindfulness werkboek. Houdt er rekening mee, dat de zorgverzekeraar deze kosten niet vergoedt.
Als er niet binnen de afgesproken termijn wordt betaald, volgt een betalingsherinnering. Indien deelnemer / klant of opdrachtgevers niet binnen 14 dagen na datum of de vervaldatum van de betalingsherinnering aan hun verplichtingen voldoen, dan is Intentie-In-Beweging gerechtigd bij de tweede herinnering administratiekosten €5,00 euro per nota, in rekening te brengen.
Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening van Intentie-In-Beweging, is Intentie-In-Beweging genoodzaakt de vorderingen die Intentie-In-Beweging op u heeft uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, comfort de wet, volledig voor rekening van de klant of opdrachtgever.
Bij een betalingsachterstand is Intentie-In-Beweging gerechtigd verdere sessies/opdrachten op te schorten, totdat de deelnemer /opdrachtgever aan hun betalingsverplichting hebben voldaan.
6) Aansprakelijkheid
Intentie-In-Beweging zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Intentie-In-Beweging heeft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Intentie-In-Beweging is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten door Intentie-In-Beweging. De trainingssessies worden door Christianne Joosten gegeven in functie van Trainer, en niet als gz-psycholoog daar het niet om behandeltrajecten gaat. Zodoende is het tuchtrecht dat van toepassing is op de Gz-Psycholoog BIG titel niet van toepassing op het werk dat als Trainer wordt verricht. Dit komt omdat de gegevensverzameling nimmer zo specialistisch kan worden verzameld in het werk als trainer, in vergelijking tot de gegevensverzameling zoals Christianne Joosten dit praktiseert als zij in functie is als GZ-Psycholoog BIG.
Voor lichamelijke- en psychische klachten van de deelnemer, raadt Intentie-In-Beweging aan altijd contact op te nemen met uw huisarts of in de avonduren en het weekend met de Huisartsenpost.
7) Verslag
Voor de kwaliteit van de individuele sessies, wordt na de sessie een kort verslag gemaakt. Dit verslag is bedoeld als werkdocument en enkel en alleen voor de trainer. Enkel de deelnemer heeft recht op inzage. Zonder toestemming van de deelnemer hebben derden geen recht op inzage.
8) Sessies van persoon door andere opdrachtgever dan hij/zij zelf
Voor deelnemers, klanten en/of opdrachtgever geldt dat beiden akkoord moeten gaan met het traject. De deelnemer/klant heeft de vrije keuze te beslissen wat deze deelt betreft de voortgang van het traject/ begeleiding aan de eventuele opdrachtgever. Intentie-In-Beweging, zal nimmer zonder toestemming van de begeleide persoon inhoudelijke en persoonlijke informatie over de begeleiding of training delen met derden, dus ook niet wanneer de opdrachtgever een ander dan de begeleide persoon betreft. Intentie-In-Beweging kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor conflicten tussen klant en opdrachtgever door trajecten/ trainingen gegeven door Intentie-In-Beweging.
9) Vertrouwelijkheid
Intentie-In-Beweging is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de trainingsessies of trainingen. Voor overleg met derden in het belang van de deelnemer, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.
Intentie-In-Beweging zal vertrouwelijk omgaan met persoonsgegevens van, in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de Persoonsgegevens, waaronder de Algemeen Verordening Gegevensbescherming (AVG).
10) Regels rond een afspraak voor individuele training
Er is een wachtruimte binnen de praktijk. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Wanneer de deelnemer te laat komt, blijft de eindtijd onveranderd. De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen proces. Bij het krijgen van advies en/of opdrachten voor in het dagelijks leven, maakt de deelnemer zelf de keuze hier iets mee te doen. Na het starten en voortijdig afbreken van een trainingspakket (bijv. 6 sessies voor een bepaalde prijs) is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit pakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar echter Intentie-In-Beweging is dit niet verplicht.
11) Regels rondom een workshop, cursus of training
De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Wanneer de deelnemer te laat is, is het mogelijk dat de sessie al begonnen is. De deelnemer is verantwoordelijk voor het eigen proces. Bij het krijgen van adviezen/ opdrachten voor in het dagelijks leven maakt de deelnemer zelf de keuze hier iets mee te doen. Bij het missen van een sessie, is inhalen mogelijk aan het einde van de trainingsserie, of indien de workshop/ cursus/ training opnieuw wordt aangeboden. Indien van toepassing krijgt de deelnemer aan het eind van de workshop/ cursus/ training een bewijs van inhalen van maximaal 1 sessie. De deelnemer is zelf verantwoordelijk dit op de site van www. Intentie-In-Beweging.nl bij te houden of hierover navraag te doen bij Christianne Joosten. Na het starten en voortijdig afbreken van een cursus/training is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit pakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar, echter Intentie-In-Beweging is dit niet verplicht.
12) Opschorting. Ontbinding en tussentijds opzeggen van de overeenkomst
Intentie-In-Beweging is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer/ klant of de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomen.
Intentie-In-Beweging is bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Intentie-In-Beweging kan worden gevergd.
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Intentie-In-Beweging op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
Na het starten en voortijdig afbreken van een trainingspakket/ cursus/training door cliënt/klant is het terugvorderen van de betaalde kosten van dit pakket niet mogelijk. In bijzondere en uitzonderlijke gevallen is dit bespreekbaar, echter Intentie-In-Beweging bepaalt en is dit niet verplicht.
13) huishoudelijke regels en afspraken
In tijd van Corona: wordt de klant/deelnemer geacht zich te houden aan de richtlijnen van het RIVM, deze zijn te vinden via deze link: https://www.rivm.nl/ zo zal ook Intentie-In-Beweging zich houden aan deze richtlijnen en maatregelen.
- Klanten en deelnemers gaan netjes en zorgvuldig om met de ruimte en materialen tijdens de sessies aangeboden door Intentie-In-Beweging. Aangebrachte schade wordt verhaald op de cliënt/ deelnemer.
- Klanten en deelnemers melden zich tijdig af via tekstbericht per telefoon. (Zie voor meer info: 3) verhindering)
- Klanten en deelnemers gaan met respect om met de trainer en andere deelnemers.
- Deelnemers van workshops, cursussen en trainingen hebben respect voor de privacy van andere deelnemers en delen nooit persoonlijke informatie van andere deelnemers. Wat in de groep verteld wordt blijft binnen de groep.
- Persoonlijke problemen en/of klachten worden besproken of gemeld op een ander moment dan vlak voor de start, tijdens of na de workshop of sessie van een cursus/training. Dit kan telefonisch , per mail of indien noodzakelijk in een persoonlijk gesprek zodat er voldoende ruimte is om hierbij stil te staan.
- Korte huishoudelijke vragen mogen na de workshop of sessie van een cursus/ training gesteld worden.
14) Vindplaats en wijzigingen voorwaarden
Deze voorwaarden zijn geplaatst op www. Intentie-In-Beweging.nl Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Intentie-In-Beweging.